SAHİPSİZ KÖPEKLERİN SALDIRISI SONUCU BELEDİYENİN SORUMLULUĞU
Av.Ali Metehan Olgun

Av.Ali Metehan Olgun

Av.Ali Metehan Olgun

SAHİPSİZ KÖPEKLERİN SALDIRISI SONUCU BELEDİYENİN SORUMLULUĞU

28 Temmuz 2021 - 11:15


 
Ülkemizin her şehrinin her sokağında sokak hayvanlarına rastlamak mümkündür. Geçtiğimiz günlerde hayvan hakları yasasının mecliste onaylanması da tam anlamıyla istenen yasa olmasa da büyük bir adım olarak görülmelidir.Ancak bu şirin hayvanlar belediye ekiplerinin ihmallerinden dolayı bazı sokaklarda dengesiz üreme sonucu çeteleşerek vatandaşların vücut bütünlüklerine zarar verebiliyor nadiren de olsa öldürebiliyor. Burada sorumluluk haliyle belediyeye ait olacaktır nitekim Danıştay 8.Daire 2010/3241 E, 2010/3782K. Numaralı kararda ;
ÖZET : Davacıların çocuğunun sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu yaralanmasında, kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, eksiklik ve düzensizliğin hizmet kusuru oluşturduğundan tazminat sorumluluğu doğmuştur.
İstemin Özeti : Çankırı İli, Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi olan davacıların çocuğu …'in sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu yaralanması nedeniyle uğranıldığı iddia edilen 8.000,00 TL maddi ve 2.000,00 TL manevi zararın tazmini istemiyle açılan davada; kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, aksaklık ve düzensizliğin hizmet kusuru oluşturduğu ve dolayısıyla sokak köpeklerinin saldırması sonucu meydana gelen ve devlet tarafından karşılanmayan 19.10.2009 tarihli fatura bedeli olan 185,00 TL maddi zararın karşılanması gerektiği, öte yandan duyulan elem ve ızdırabın kısmen giderilmesine dönük olarak 2.000,00 TL manevi tazminatın davalı idarece ödenmesi gerektiği gerekçesiyle maddi tazminat isteminin 185,00 TL'lik kısmı ile 2.000,00 TL manevi tazminat isteminin kabulüne, maddi tazminat isteminin fazlaya ilişkin kısmının reddine karar veren Kastamonu İdare Mahkemesinin 25.12.2009 gün ve E:2009/295, K:2009/617 sayılı kararının; buna ilişkin ihale sürecinin uzun sürdüğü, herhangi bir hizmet kusuru bulunmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :
KARAR : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
SONUÇ : İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, 25.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
 
Karardan da açıkça anlaşılacağı üzere , sokak köpeklerinin saldırısı sonucu zarar gören vatandaşlar belediyeden maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptirler.Ayrıca , TBK’nın ilgili hükümleri gereğince de sahipli hayvanların da verdiği zararlardan ötürü sahibinin sorumlu olacağı aşikardır.Unutmamak gerekir ki bu hayvanların doğasında olan bir içgüdüsel hareket olup kimseye karşı herhangi bir düşmanlık besleme dürtüleri yoktur. Dolayısıyla suçlu onlar değil , denetimi altında bulundukları tüzel ya da gerçek kişilerdir.Ülkededeki bütün belediyelerin , hükümetin ve meclisin özellikle sokak hayvanları konusunda biraz daha sorumluluk almaları  ve bütün işi sadece gönüllülere ,derneklere bırakmamaları gerekiyor. Unutmayın , insanın insandan kaçışıdır hayvan sevgisi. 
 
 
 
 
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum